Knihovní řád

Zpracovala a předkládá: Mgr. Dagmar Válková
Schválil: Mgr. Kamil Krahula
Datum vydání: 1. 2. 2023
Účinnost: od 1. 2. 2023
Nahrazuje: Knihovní řád ze dne 2. 1. 2020

I. Základní ustanovení

Provozovatelem Městské knihovny Studénka je SAK Studénka, příspěvková organizace. Knihovní řád je závazný pro všechny čtenáře a návštěvníky.

Čl. 1 Poslání knihovny

Posláním knihovny je budování knihovního fondu a jeho aktivní využívání, přispívání k informovanosti a vzdělanosti občanů bibliografickými a informačními činnostmi, zvyšování odborné a kulturní úrovně občanů vymezené v § 2,4 a § 14 knihovního zákona.

Činnosti knihovny se dotýkají právní předpisy

 • Zákon č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon)
 • Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení Zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon)
 • Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
 • Vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení Zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
 • Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění Zákona č. 365/1999 Sb.
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679

Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje rovným přístupem bez rozdílu všem čtenářům a dalším uživatelům tyto služby:

 • absenční a prezenční výpůjčky knih, časopisů, audioknih, společenských her a dokumentů ze svých fondů
 • prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby zapůjčení dokumentů z knihoven v celé České republice
 • bibliografický a informační servis
 • poradenský servis: informace o fondech, katalozích a službách knihovny
 • základní poradenství pro používání počítačů a internetu v knihovně
 • donášku knih domů pro hendikepované a přestárlé bez pomoci
 • informační, vzdělávací a kulturní akce
 • přístup k internetu

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3 Registrace uživatele

Čtenářem knihovny se může stát občan bez věkového omezení s trvalým pobytem v ČR, veřejná instituce a právnická osoba se sídlem v ČR, příslušník jiného státu, který má povolení k dlouhodobému pobytu v ČR.

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození. U zahraničních čtenářů státní příslušnost. Dle vlastního uvážení může čtenář poskytnout knihovně údaje pro rychlou komunikaci, tj. e-mail a telefonní číslo.

Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Podepsáním přihlášky do knihovny se čtenář zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu. Poté je oprávněn užívat služeb knihovny v plném rozsahu.

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 4 Vystavení čtenářského průkazu

 • Občanům ČR po vyplnění přihlášky a předložení platného občanského průkazu.
 • Dětem do 15 let, kterým přihlášku podepíší zákonní zástupci, a tím přijímají vůči knihovně zodpovědnost.
 • Příslušníkům jiných států po vyplnění přihlášky a předložení cestovního pasu.

Právnická osoba o registraci požádá předložením přihlášky právnické osoby podepsané jejím statutárním orgánem nebo jinou osobou oprávněnou takový úkon učinit. V přihlášce musí být uvedena osoba, které bude čtenářský průkaz vydán. Nezbytnou přílohou přihlášky je doklad o existenci právnické osoby. Pro právnické osoby platí stejné zásady jako pro osoby fyzické.

Čtenářský průkaz je nepřenosný, čtenář není oprávněn ho půjčovat jiným osobám. Případnou ztrátu čtenářského průkazu je povinen ihned nahlásit. Uživateli, který předloží osobní doklady k ověření své totožnosti a nedá souhlas k jejich zpracování, nebudou poskytnuty absenční výpůjčky. Tomuto uživateli může být poskytnut poradenský, bibliografický a faktografický informační servis bez nároků na půjčení nebo zprostředkování půjčení jakéhokoliv dokumentu.

III. Výpůjční řád

Pro půjčování knižního fondu platí smlouva o výpůjčce a půjčce (občanský zákoník) a příslušná ustanovení tohoto výpůjčního řádu. Čtenářům a institucím se půjčují dokumenty po předložení platného čtenářského průkazu. Čtenář může mít současně půjčeno nejvýše 30 svazků. O větším počtu rozhoduje vedoucí knihovny. Výpůjční doba pro beletrii i naučnou literaturu je jeden měsíc, pro časopisy a jiné informační dokumenty 14 dnů. Na žádost uživatele může být výpůjční doba individuálně prodloužena, nežádá-li o knihu jiný čtenář. Knihovna může bez udání důvodu stanovit i odlišnou výpůjční lhůtu.

Čl. 5 Postup půjčování

 • Čtenář si může dílo vyhledat sám ve volném výběru nebo požádat knihovnici o pomoc.
 • Knihovnice je povinna na požádání vyhledat a vypůjčit čtenáři žádané dílo v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 • Pokud knihovna dílo nevlastní, nabízí knihovnice čtenáři meziknihovní výpůjční službu, která je službou placenou.

Čl. 6 Vrácení půjčeného díla

 • Čtenář ručí za vypůjčené dílo do doby, dokud nemá knihovna záznam, že dílo vrátil.
 • Čtenář nesmí vypůjčené dílo půjčovat dalším osobám.
 • Čtenář je povinen dílo vrátit v takovém stavu, v jakém ho převzal.
 • Čtenář nahlásí všechna zjištěná poškození, pokud tak neučiní, nese zodpovědnost za všechny později zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady za opravu díla.
 • Jestliže čtenář (pracovník instituce) dílo půjčené mimo budovu nevrátí ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení (upomínku).
 • Jestliže čtenář (pracovník instituce) na výzvu nebo upomínku knihovny nevrátí dílo půjčené mimo budovu, je povinen dílo uhradit.

Čl. 7 Náhrady škod

 • Čtenář je povinen bezodkladně hlásit poškození nebo ztrátu díla.
 • Do lhůty stanovené knihovnou nahradit škodu ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácené nebo poškozené dílo.
 • V případě ztráty či nenapravitelného poškození knihy je třeba uhradit tuto ztrátu finanční kompenzací, kdy je přihlíženo k aktuální ceně titulu.
 • Náhradu lze provést také poskytnutím téhož titulu.
 • Ve všech případech zaplatí čtenář manipulační poplatek 30 Kč.
 • Poškození nebo ztrátu obzvlášť cenného díla zhodnotí a výši finanční náhrady stanoví odborný pracovník Národní knihovny České republiky. Za obzvlášť cenné dílo je považováno dílo, u kterého se předpokládá, že již nebude nakladatelstvím nebo tiskárnou vydáno, taková díla se nepůjčují absenčně, čtenář si je smí zapůjčit pouze ke studiu v prostorách knihovny.

Čl. 8 Meziknihovní výpůjční služba

Pokud dílo, které čtenář požaduje, není ve fondu knihovny, knihovna nabídne a v případě zájmu zprostředkuje vypůjčení žádaného díla z jiné knihovny prostřednictvím výpůjční služby.

Mimo knihovnu se zásadně nepůjčují dokumenty

 • jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty, poškození
 • jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny (díla zařazená do příručních knihoven, encyklopedie, sbírky zákonů apod.)
 • které byly zapůjčeny z knihoven ČR (popřípadě zahraničních knihoven), jež stanovily jako podmínku půjčení pouze ve studovně

Čl. 9 Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny

 • Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a plně respektovat pokyny pracovníků knihovny.
 • Uživatelé se musejí podrobit kontrolním opatřením potřebným k udržení pořádku a na ochranu majetku knihovny a knihovního fondu.
 • Uživatelé jsou povinni zachovávat klid a pořádek ve všech prostorách knihovny.
 • Uživatelé knihovny jsou povinni bezvýhradně respektovat zákaz kouření ve všech prostorách knihovny a zákaz vodění zvířat do jejich prostor.
 • Knihovna nenese zodpovědnost za věci odložené uživateli v jejích prostorách.
 • Jestliže čtenář ani po písemných upomínkách dokument nevrátí, bude vrácení dokumentu vymáháno právní cestou, v tomto případě účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 • Jestliže uživatel porušuje knihovní řád, může být dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny bez nároků na vrácení případné kauce, zápisného a dalších již zaplacených poplatků, toto rozhodnutí je v kompetenci vedoucí knihovny a jí pověřených pracovníků.
 • Požadavky ke službám knihovny je možno podávat vedoucí knihovny a pověřeným pracovníkům.

Čl. 10 Zrušení členství

 • Zrušením členství nezaniká čtenáři povinnost uhradit knihovně veškeré škody, zaplatit dlužné poplatky a sankce, případně další výlohy spojené s vymáháním a vyřizováním těchto pohledávek.
 • Po vrácení všech zapůjčených dokumentů a vyrovnání všech pohledávek může čtenář své členství ukončit kdykoli.
 • Ukončením členství ze strany čtenáře mu nevzniká nárok na vrácení zápisného a jiných již zaplacených poplatků.

IV. Závěrečná ustanovení

 • Knihovní řád je závazný pro všechny pracovníky knihovny, čtenáře a návštěvníky.
 • Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
 • Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy, tzn. ceník placených služeb a poplatků, poučení o ochraně osobních údajů.
 • Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.
 • Knihovní řád je závazný pro Městskou knihovnu Studénka se sídlem na ulici Arm. gen. L. Svobody 760, Studénka.
 • Knihovní řád je závazný pro pobočku se sídlem na ulici Panská 229, Studénka.
 • Knihovní řád nabývá účinnosti 01.02.2023.
 • Nahrazuje knihovní řád ze dne 02.01.2020.

V. Přílohy knihovního řádu

Ve Studénce 1. 2. 2023

Mgr. Kamil Krahula
ředitel SAK Studénka, příspěvkové organizace