Návštěvní řád koupaliště

Provozovatel – SAK Studénka, příspěvková orgnizace, zřizovatel město Studénka

Tento návštěvnický řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu Přírodního koupaliště Studénkaa musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován stejně jako pokyny zaměstnanců provozovatele. Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu se návštěvník bezpodmínečně zavazuje dodržovat veškerá ustanovení návštěvního řádu a řídit se i pokyny plavčíků a dalších zaměstnanců provozovatele.

KOUPÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

1. Všeobecné informace

Okamžitá kapacita areálu činí maximálně 950 osob.Provozovatel si vyhrazuje právo při naplnění této kapacity omezit nebo zakázat vstup do areálu do té doby, než se kapacita uvolní.

2. Otevírací doba

Provozovatel určí tzv. koupací a nekoupací dny. V koupací den je návštěvník povinen zaplatit při vstupu vstupné, v nekoupací den je areál přístupný bezplatně. V nekoupací den platí absolutní zákaz koupání, tzn.zákaz vstupu do všech vodních ploch.

Stanovit koupací a nekoupací den je výhradní právo provozovatele, který toto oznámí písemně u vchodu do areálu a na webových stránkách www.sak-studenka.cz.

Koupací sezóna přírodního koupaliště bude probíhat dle příznivého počasí od června do září, pokud bude vyhovující počasí a budou splněny hygienické předpisy, zejména výsledky rozborů vody, apod.

Provozní doba areálu je stanovena:

červen, září 14:00 – 19:00 hodin (v sobotu a neděli 10:00 – 19:00)

červenec, srpen 10:00 – 19:00 hodin 

V případě nepříznivého počasí či v případě nemožnosti zajištění běžného provozu areálu z technických, bezpečnostních či jiných důvodů má právo provozovatel areál na dočasnou dobu uzavřít. Informaci o uzavření areáluoznámí u vstupu do areálu ana webových stránkáchwww.sak-studenka.cz. Provozovatel má právo rozhodnout o okamžitém uzavření areálu v provozní době, kdy oznámí tuto skutečnost všem přítomným návštěvníkům a vyzve je k okamžitému opuštění areálu. Návštěvníci jsou povinni okamžitě areál opustit a řídit se pokyny zaměstnanců provozovatele. Důvodem uzavření může být např. bouřka.

3. Povinnosti návštěvníků areálu

Povinnosti návštěvníků řeší tento návštěvnický řád a příkazové tabule umístěné v areálu. Návštěvníci berou na vědomí, že areál je monitorován kamerovým systémem. Návštěvníci jsou povinni se v areálu chovat tak, aby neobtěžovali ostatní návštěvníky.

3.1. Vstup do areálu

Vstup do areálu je dovolen pouze s platnou vstupenkou.

Děti do 10 let mohou do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Tento doprovod zodpovídá za jejich bezpečnost a nenechává je bez dozoru. Děti do 15 let pro ověření věku předloží průkaz pojištěnce.

Na vyžádání zaměstnance provozovatele jsou všichni návštěvníci povinni prokázat se platnou vstupenkou. Kdo nebude schopen předložit platnou vstupenku, poruší smlouvu danou podmínkami, které jsou uvedeny v tomto návštěvním řádu, a bude povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 200 Kč, která je splatná bez dalšího odkladu v hotovosti v pokladně přírodního koupaliště.

Vstup do areálu a výstup je možný pouze prostřednictvím turniketu.

Děti mají povolený vstup do bazénu od 1 roku věku. Dětem od 1 roku věku a návštěvníkům všech věkových kategorií je do bazénů vstup povolen jen v plavkách nebo koupacích šortkách nad kolena. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou nebo v plaveckých plenách.

3.2. Vyloučení z areálu

Do vody bazénů a vodních atrakcí nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek. Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, kterýnedodrží ustanovení tohoto návštěvnického řádu. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál dobrovolně, bude vyveden zaměstnancem provozovatele, popř.městskou policii nebo Policii ČR.

3.3. V areálu je zakázáno

 • Pohybovat se bez platné vstupenky.
 • Přemisťovat mobiliář (lavičky, odpadkové koše, kameny apod.).
 • Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek
 • hlukem rušit.
 • Volat o pomoc bez vážné příčiny.
 • Neoprávněně používat záchranných zařízení a předmětů první pomoci.
 • Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat do vody druhé osoby, pobíhat po ochozech bazénu.
 • Znečišťovat vodu pro koupání i ostatní prostory (a to např. pliváním, odhazováním odpadků, používáním mýdla mimo prostory k tomu určené a jinými způsoby).
 • Pohybovat se v blízkém okolí bazénu a brouzdaliště s jídlem a předměty ze skla.
 • Pohybovat se v prostoru čistících zón.
 • Kouřit v prostoru celého areálu (zejména ve vnitřních prostorách objektu) mimo vyhrazená místa, která jsou pro tento účel označena.
 • Užívat omamné látky.
 • Vcházet do oddělení nebo míst určených pro osoby druhého pohlaví.
 • Volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Vylepovat, znečišťovat či popisovat prostory areálu.
 • Zdržovat se v prostorách areálu mimo provozní dobu.
 • Brát do areálu psy nebo jiná zvířata, přinášet hořlaviny, chemikálie či jiné nebezpečné látky, používat vařiče a otevřený oheň.
 • Hrát s tvrdými míči kopanou, házenou aj. mimo vyhrazených prostor (tvrdý míč lze použít pouze na hřišti).
 • Pohybovat se po areálu na kole (kola lze umístit do stojanu u vstupu), kolečkových bruslích apod.

3.4. Pravidla pohybu v prostoru pro koupání určené pro návštěvníky

Koupání je možné pouze v koupací vodní ploše.

Je přísně zakázáno vstupovat do prostoru čistícího biotopu.

Vodní plocha je rozdělena na čtyři základní části:

 • Brouzdaliště pro děti do 5 let s vodními atrakcemi.
 • Prostor pro neplavce se vstupem pro invalidy s hloubkou do 1,5 metru.
 • Prostor pro plavce s hloubkou do 3,25 metrů se vstupem po schodech.
 • Dopadiště tobogánu s hloubkou do 1,5 metru.

Vstup do vodní plochy je povolen z celé strany, kde je zpevněný povrch (zámková dlažba) prostřednictvím samostatných vstupů či prostřednictvím dřevěných mol. Je zakázáno skákat do vody z dřevěných mol sloužících pro slunění a opalování. Vstup do koupacího prostoru mimo zpevněné povrchy (tedy prostřednictvím schodů, mol, bezbariérového vstupu) je zakázán.

Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v zónách vyhrazených pro neplavce.

Dětem starším 5 let a dospělým osobám je koupání v brouzdališti zakázáno, pokud neslouží jako doprovod dětí do 5 let.

Pravidla pro vstup na tobogán

 • Zákaz vstupu neplavcům.
 • Je nutné respektovat pokyny plavčíka a zahájit jízdu na tobogánu jen v dostatečné vzdálenosti od předchozího návštěvníka.
 • Je nutné respektovat semafor.
 • Děti do 12 let mohou tobogán využít jen pod dohledem osoby starší 18 let, která zodpovídá za jejich bezpečnost a nenechává je bez dozoru.

4. Provozní pokyny pro návštěvníky

4.1. Převlékání

K tomuto účelu jsou vymezeny samostatné prostory v objektu provozní budovy nebo v areálu – převlékací kabiny. Za odložené oděvy v převlékárnách nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Převlékárny slouží pouze k převléknutí návštěvníků, nikoliv k odložení oděvů a cenných věcí. Pro uložená drobných věcí slouží uzamykatelné skříňky u vstupu do areálu. Jejich používání se řídí pokyny uvedenými uvnitř.

4.2. Sociální zařízení

WC a umývárny jsou umístěny v objektu zázemí, oddělené pro muže a ženy. V budově jsou také WC pro OZP. Sprchy pro návštěvníky jsou umístěny pouze ve venkovních prostorách mimo budovy.

Návštěvníci jsou povinni udržovat čistotu zařízení a dodržovat hygienické zásady při jejich používání.

4.3. Pitná voda

Pitná voda je k dispozici v budově zázemí, budově WC a ve venkovních sprchách.

4.5. Ostatní pokyny pro návštěvníky

 • V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník uposlechnout pokynů zaměstnanců provozovateleareálu.
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu, čistotu všech míst a zařízení.
 • Každý návštěvník je povinen před vstupem do koupaliště z hygienických důvodů použít sprchy. Při osprchování se nesmí používat mýdlo, šampony apod., neboť tyto prostředky následně velmi znehodnocují vodu v koupališti.
 • Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat v areálu tak, aby se vyvarovali případnému úrazu.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobil návštěvník sám vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto návštěvního řádu.
 • Návštěvníci jsou povinni zacházet šetrně se zařízením areálu a uhradit případné škody nebo ztráty na zařízení vzniklé jejich zaviněním.
 • Návštěvníci jsou povinni dbát na vlastní bezpečnost a na bezpečnost ostatních koupajících.
 • Návštěvníci respektují kamerový monitorovací systém areálu.
 • Každý návštěvník areálu musí mít slušný a čistý koupací oděv a svým chováním nesmí porušovat zásady mravnosti a slušnosti.
 • Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Vstupenky se prodávají nejpozději 30 minut před ukončením provozní doby, tj. do 18:30 hodin. Poté již nebudou návštěvníci do areálu vpuštěni. Návštěvníci s platnou vstupenkou musí opustit areál nejpozději do konce provozní doby.
 • Vypůjčené sportovní náčiní a pomůcky jsou návštěvníci povinni vrátit do konce provozní doby.
 • Vstup na sportoviště, dětské hřiště a jejich používání se řídí provozními řády a pokyny zaměstnanců provozovatele.
 • Organizované sportovní tréninky, soutěže a jiné obdobné akce v areálu nejsou dovoleny bez souhlasu provozovatele.
 • Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokyny zaměstnanců provozovatele koupaliště, vodní záchranné služby a případně organizátorů jednorázových sportovních a kulturních akcí.
 • V areálu platí přísný zákaz vstupu mimo provozní dobu.
 • Odpočinkové plochy pro návštěvníky jsou na travnatém povrchu v okolí bazénu, mimo prostor biologické části. Celý areál je oplocen. Jediný vstup do areálu je vstupní bránou u pokladny přes vstupní turniket.

5. Závěrečné ustanovení

Poškozování a rozkrádání majetku areálu je trestné podle příslušných právních předpisů.Porušování ustanovení tohoto návštěvního řádu, jakož i porušení obecně platných předpisů, např. požárních, hygienických, o občanském soužití, apod., může být stíháno podle charakteru provinění dle platných předpisů jako přestupek, nebo trestný čin.

Převzetím vstupenky návštěvníci souhlasí s použitím fotografií či videozáznamů, pořízených během konání akcí, pro propagační účely (např. zveřejnění na sociálních sítích apod.).

V opačném případě kontaktujte vedení přírodního koupaliště Studénka.

Tento návštěvnický řád je uveřejněn v prostoru vstupu do areálu, u správce areálu (budova zázemí) a na webových stránkách provozovatelewww.sak-studenka.cz

Provozovatel – SAK Studénka, příspěvková organizace, zřizovatel město Studénka

Pracovníci areálu přejí všem návštěvníkům pěkný pobyt a těší se na opětovnou návštěvu.