Ochrana osobních údajů

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti a aktivit.

Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR). V souladu s ustanovením čl. 13 a následujících obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace.

Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je:

SAK Studénka, příspěvková organizace,
IČ: 66183561, DIČ: CZ66183561,
Budovatelská 770, 742 13 Studénka, (dále jen „SAK“).

Kdo je subjektem údajů?

Subjektem údajů jsou všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje SAK v rámci své činnosti zpracovává, zejména pro následující účely:

 • plnění povinností organizace dle zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů,
 • pro účely uzavření a plnění smluv v rámci dodavatelskoodběratelských vztahů a poskytování služeb organizaci,
 • ochranu majetku organizace jako oprávněný zájem organizace
 • marketingovou propagaci organizace, zaměstnanci SAK a případně další osoby, s nimiž se SAK může dostat styku.

Obecně - co to jsou osobní údaje?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. V souvislosti s činnostmi SAKu jakožto veřejného subjektu dochází ze strany SAKu ke zpracování dále v textu uvedených kategorií osobních údajů.

Na jakém základě můžeme zpracovávat vaše osobní údaje?

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Proč (za jakým účelem) SAK vaše osobní údaje potřebuje?

Vaše osobní údaje SAK shromažďuje a zpracovává zejména za účelem, aby mohl plnit úkoly, které mu ukládají právní předpisy (splnění právní povinnosti), nebo plnit úkoly ve veřejném zájmu, nebo v zájmu ochrany a bezpečí klientů, či za účelem oprávněných zájmů SAKu. V některých případech specifických subjektů údajů může SAK shromažďovat a zpracovávat osobní údaje též z důvodu nezbytnosti pro splnění smlouvy např. rozdělení dětí do kurzu dle věku, přiřazení do kurzu dle náplně kurzu, docházka do kurzu, aplikování systému omluv.

Mezi základní konkrétní účely zpracování Vašich osobních údajů patří:

 • evidence registrovaných čtenářů v knihovně
 • přihlášky do kurzů
 • záznam do knihy ubytovaných hostů
 • přihlášky pro předplatitele divadelních představení

Rozsah osobních údajů zpracovávaných SAKem

Jaké kategorie osobních údajů SAK shromažďuje a zpracovává?

 1. Za účelem plnění právních povinností, resp. úkolů ve veřejném zájmu, a to na základě zákonných titulů, kterými jsou zejména
  • pro evidenci registrovaných čtenářů
   Zákon č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon)

   přičemž do těchto kategorií osobních údajů patří zejména:
   • jméno a příjmení
   • datum narození
   • místo trvalého bydliště
   • číslo platného dokumentu- OP, pas
  • záznam o ubytovaných
   Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, § 101

   přičemž do těchto kategorií osobních údajů patří zejména:
   • jméno a příjmení ubytovaného cizince
   • den, měsíc a rok narození
   • státní občanství
   • číslo cestovního dokladu
   • počátek a konec ubytování
   Občanský zákoník, §§ 754 - 759
   přičemž do těchto kategorií osobních údajů patří zejména:
   • jméno a příjmení
   • adresa bydliště či zaměstnavatele
   • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
   • počátek a konec ubytování
  • přihlášky do kurzů a pro předplatitele divadelních představení
   zákon o účetnictví 563/1991 ve znění pozdějších předpisů

   přičemž do těchto kategorií osobních údajů u kurzů pro nezletilé patří zejména:
   • jméno dítěte
   • datum narození dítěte,
   • kurz pro dítě – název kurzu, období konání kurzu, den a hodina konání kurzu,
   • jméno zákonného zástupce,
   • telefon – mail – adresa na zákonného zástupce.
 2. Za účelem oprávněných zájmů SAKu, jako např. prezentace SAKu na veřejnosti, zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku osob i SAKu či možnost obrany proti protiprávním jednáním a ochrany práv SAKu jsou zpracovávány podobizny osob (subjektů údajů) a/nebo jejich videozáznamy, jména a příjmení osob, adresy trvalého pobytu, data narození.

Doba zpracování osobních údajů

Při stanovení doby, po kterou SAK shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje, se SAK vždy řídí pravidly stanovenými příslušnými právními předpisy pro jednotlivé kategorie a účely zpracování osobních údajů. Po uplynutí této doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje předloženy k posouzení a archivnímu výběru Státnímu oblastnímu archivu a nearchivované dokumenty a Vaše osobní údaje budou na všech nosičích nevratně zničeny.

Jakékoli osobní údaje, které má SAK k dispozici pouze na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, budou uchovávány až do okamžiku, kdy nám oznámíte, že Vámi poskytnutý souhlas odvoláváte, případně do doby, kdy důvod jejich shromažďování pominul, v závislosti na tom, co nastane dříve.

Informace o způsobu zpracovávání osobních údajů

SAK veškeré osobní údaje důsledně chrání. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat má SAK nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.

SAK při realizaci vybraných činností souvisejících s plněním svých povinností využívá odborné a specializované služby třetích osob. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje jim SAKem předané, jsou tito dodavatelé v postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od SAKu a nesmí je využít jinak. Jde zejména o správu IT systémů, případně dodávání jiných služeb. S každým dodavatelem uzavírá SAK smlouvu, jejímž obsahem jsou také pravidla pro zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam takových zpracovatelů je dostupný na vyžádání. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice, osobní údaje nepředáváme ani do třetí země ani žádné mezinárodní organizaci. Vaše zpracované osobní údaje SAK předává jen těm příjemcům, u nichž to výslovně vyžaduje příslušný zákon. Tyto zpracované údaje jsou poskytnuty na vyžádání konkrétního orgánu, který musí prokázat zákonný důvod takového požadavku nebo je předává SAK z důvodu plnění svých právních povinností.

Jedná se zejména o následující příjemce:

 • Policie ČR,
 • zdravotní pojišťovny.

Poučení o právech subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požádat SAK o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby SAK bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby SAK bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a SAK má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů
stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů pro výmaz.

Subjekt údajů má právo, aby SAK omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud SAK zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je SAK pověřen,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů SAKu či třetí strany,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl SAKu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu SAK bránil, a to v
případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se Vy jakožto subjekt údajů domníváte, že ze strany SAKu došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, máte možnost obrátit se se svou žádostí na Pověřence pro ochranu
osobních údajů SAKu nebo právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů SAKu je:

Mgr. Michal Burček, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č.ev. 13244, se sídlem v Praze, Ostrovského 253/3 (dále jen
„Pověřenec“).

Kontaktní adresou Pověřence je:

SAK Studénka, příspěvková organizace,
Budovatelská 770, 742 13 Studénka
Pověřence můžete nejsnáze kontaktovat prostřednictvím emailové adresy:
poverenec@sak-studenka.cz.

Subjekty údajů se mohou na Pověřence obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů SAKem a výkonem jejich práv s tím souvisejících, tj. též za účelem uplatnění práva na přístup k
osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na SAK obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Ve Studénce, dne 23. května 2018