Veřejné ohniště

Provozní doba: denně od 8:00 do 22:00 hodin 

Využití ohniště je možné pouze na základě rezervace na uvedeném kontaktu.

Přehled rezervací ohniště ZDE.

Kontakty:
Rezervace: 737 076 447 (nejlépe poslat SMS ve tvaru: "Chci rezervovat ohniště + datum, čas a celé jméno")
Správce: 774 700 543

 

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO OHNIŠTĚ

Vážení návštěvníci, toto veřejné ohniště je Vám dáno k dispozici pro využití Vašeho volného času.
Pro zpříjemnění Vašeho pobytu i dalších návštěvníků Vás prosíme o dodržování podmínek tohoto provozního řádu.

1. Podmínky užívání ohniště: 

 • oheň je možno rozdělávat pouze na vyhrazeném místě, respektive v ohništi,
 • oheň je nutno udržovat pouze v takovém rozsahu, aby nedocházelo k ohrožení okolních prostor (porost, stavby apod.) a nebyly obtěžovány jiné osoby,
 • na vyhrazeném místě je možno spalovat pouze dřevo, dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí, bez použití jakýchkoliv podpůrných látek; je možno použít suché na zemi ležící klestí z veřejného prostranství, popřípadě lesních pozemků, nikoli dřevo získané kácením či olamováním živých stromů; na ohni nesmí být spalovány jiné látky, jejichž zplodiny mají negativní vliv na kvalitu ovzduší (např. plasty, jiné odpady),
 • oheň nesmí být rozděláván za nepříznivých povětrnostních podmínek,
 • oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let, osoba mladší pouze za přítomnosti zletilé osoby, za osoby mladší 18 let zodpovídají zákonní zástupci,
 • oheň NESMÍ ZŮSTAT BEZ DOZORU osoby starší 18 let,
 • uživatelé ohniště nesou zodpovědnost za zajištění vhodných hasebních prostředků a následné uhašení ohně,
 • po skončení musí být oheň uhašen tak, aby nedošlo k opětovnému vznícení,
 • každý uživatel zodpovídá za úklid prostor ohniště a uvedení jej do původního stavu,
 • hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení musí být k dispozici již před rozděláním ohně; po skončení musí být pozemek uveden do původního stavu,
 • do odpadkového koše lze odkládat pouze vychladlý popel.

V případě mimořádných nepříznivých okolností může město Studénka konání táboráku zakázat (např. dlouhodobá sucha, kdy je zvýšené nebezpečí vzniku požáru).

2. Provozní doba: 

denně od 8:00 do 22:00 hodin 

3. V prostoru ohniště je zakázáno:

 • stanovat a nocovat,
 • působit nadměrný hluk,
 • rozdělávat oheň mimo vyhrazený prostor ohniště,
 • nechávat oheň bez dozoru.

4. Uživatel má za povinnost:

 • seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování, šetřit a chránit prostory i vybavení ohniště,
 • šetřit zařízení, které je majetkem města a udržovat je v čistotě,
 • dodržovat pokyny správce a zaměstnanců provozovatele,
 • chovat se tak, aby nezpůsobil zranění sobě ani ostatním návštěvníkům.

5. Všeobecné pokyny:

 • provozovatel neručí za případné následky nesprávného užívání,
 • každý, kdo způsobí poškození ohniště nebo okolních prvků, je povinen uhradit provozovateli vzniklou škodu,
 • na osoby, které poškozují zařízení ohniště nebo ohrožují jiné návštěvníky, mohou ostatní občané upozornit Policii ČR, městskou policii nebo provozovatele ohniště SAK Studénka, příspěvkovou organizaci,
 • za škody, poranění nebo úrazy, způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, nenese provozovatel zodpovědnost,
 • v případě nerespektování provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru ohniště,
 • pravidelně jsou prováděny kontroly všech prvků z důvodu zajištění bezpečnosti a dle potřeby jsou prováděny jejich opravy.

Prostor ohniště je monitorován kamerovým systémem městské policie.

Tento provozní řád byl schválen Radou města Studénky dne 02.03.2023 usnesením č. 154/07/23 a nabývá účinnosti dnem 01.04.2023.

Využití ohniště je možné pouze na základě rezervace na uvedeném kontaktu.

Rezervace: 737 076 447

Správce: 774 700 543

 

Důležitá telefonní čísla:

 Hasiči  150
 Záchranná lékařská služba  155
 Tísňové volání/SOS     112
 Policie ČR   158
 Městská policie      156
Veřejné ohniště
Veřejné ohniště
Veřejné ohniště
Veřejné ohniště
Veřejné ohniště